Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom Drevozet.sk, Ing. Lukáš Záň, so sídlom Medzihradská 1309/75, 026 01  Dolný Kubín, IČO 48291595. Kontaktné údaje: mobil: +421 911 338 204, e-mail: obchod@drevozet.sk . Kupujúcim je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránke www.drevozet.sk. Kupujúci musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje.

Prevádzkovateľ Drevozet.sk je výrobca produktov, ktoré sa nachádzajú na jeho webstránke a takisto sprostredkováva predaje pre svojich obchodných partnerov (dodávateľov).

Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcemu dodávať iba tovar, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu www.drevozet.sk  a ďalej sa zaväzuje, že uvedené ceny sú skutočné a konečné ceny, ktoré kupujúci zaplatí za tovar.

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Každá objednávka, ktorú kupujúci generuje (tzn. vyberie patričný tovar a vyplní objednávkový formulár), je považovaná za záväznúOdoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je tovar uvedený v objednávke. Pre účely kúpnej zmluvy je platná ponuka tovaru vrátane kúpnej ceny zverejnenej na stránke www.drevozet.sk v čase odoslania objednávky kupujúcim. Kúpnou cenou sa rozumie cena označená na serveri ako “cena”, ktorá sa ďalej znižuje o prípadnú množstevnú zľavu, ak je v čase odoslania objednávky poskytovaná.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári. Predávajúci po doručení objednávky zašle kupujúcemu elektronickú odpoveď, v ktorej potvrdí doručenie objednávky. Kupujúci sám nemá možnosť objednávku zrušiť – túto akciu môže zabezpečiť len predávajúci, a to len po predchádzajúcej dohode s kupujúcim (napr. z dôvodu nemožnosti dodať tovar v danom termíne, prípadne z dôvodu nemožnosti autorizácie skutočnej identity kupujúceho). Zrušenie objednávky je účinné a možné len, ak je predávajúcemu doručená žiadosť o zrušenie objednávky skôr, než predávajúci odovzdal tovar na prepravu kupujúcemu.

Internetový obchod www.drevozet.sk obsahuje všetky informácie potrebné k uzavretiu zmluvy v zmysle všeobecných náležitostí zmluvy i podstatných náležitostí kúpnej zmluvy tak, ako sú vymedzené v občianskom zákonníku. Obsahuje vždy názov výrobku, (prípadne kód), hlavnú charakteristiku a cenu výrobku. Ak nie je uvedené inak, ceny uvedené na stránke sú konečné. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v registračnom formulári. Vyplnením registračného formulára, či záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.drevozet.sk, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas ku zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho bude chrániť v maximálnej možnej miere a neposkytne ich žiadnym iným tretím stranám. Predávajúci prostredníctvom svojich obchodných partnerov dodáva kupujúcemu spolu s tovarom Faktúru (či iný daňový doklad). Tieto doklady zároveň slúžia kupujúcemu ako dodací aj záručný list. Kupujúci je povinný dodaný tovar a pripojený daňový doklad (Faktúra alebo Paragon) po ich prevzatí prezrieť a prípadné vady a nezhody so skutočným stavom tovaru bez zbytočného odkladu písomne alebo telefonicky oznámiť predávajúcemu. To platí predovšetkým v prípadoch, keď dodaný tovar nesúhlasí s obsahom uvedeným na Faktúre alebo Paragone, alebo ak sú tieto nesprávne vyplnené. V oznámení reklamácie je kupujúci povinný špecifikovať vady. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité len pre internú potrebu www.drevozet.sk a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe či inak zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov. Pri nakladaní s osobnými údajmi sa prevádzkovateľ zaväzuje riadiť zákonom č.101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Ak nastane prípad, kedy je nutné predať osobné informácie zákazníka výrobcovi (napr. pri vystavení ”Záručného listu”), sa prevádzkovateľ zaväzuje, že tieto informácie predá až po predchádzajúcom odsúhlasení daným zákazníkom. Bez súhlasu nie je možné poskytovať akékoľvek informácie osobného charakteru. Zákazník využívaním služieb internetového obchodu dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pri registrácii sú požadované základné informácie o zákazníkovi, ktoré sa ďalej dopĺňajú pri prevedení objednávky.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, máte právo prístupu k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, ako aj ďalšie práva stanovené v § 21 zákona101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom: 29. novembra 2017

Podmienky pre dopravu

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom, s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený vopred dohodnutého dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prepravcovi (kuriérovi). Cena za dopravu je uvedená v objednávke. Cena za dopravu môže byť prevádzkovateľom upravená, v takomto prípade je prevádzkovateľ povinný túto zmenu oznámiť kupujúcemu buď telefonicky alebo e-mailom pred dodaním tovaru.
 3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
 4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, dodacie lehoty sú uvedené na web stránke prevádzkovateľa alebo ich prevádzkovateľ oznámi kupujúcemu mailom alebo telefonicky. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
 5. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu je uvedená buď na web stránke www.drevozet.sk alebo bude vypočítaná individuálne podľa dodacej adresy zákazníka. Zákazník bude o cene dopravy informovaný v čo najkratšom možnom čase po vyplnení objednávky. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.
 7. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.
 8. Vyhradzujeme si právo zmeniť cenu za dodanie tovaru kuriérskou službou, o čom Vás budeme informovať telefonicky alebo mailom pred uzavretím zmluvného vzťahu.

Tieto dodacie podmienky nadobúdajú účinnosť dňom: 29. novembra 2017

Reklamačné podmienky

 1. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.
 3. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.
 4. Prevádzkovateľ www.drevozet.sk nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.
 5. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné.
 6. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný napísať reklamačný email a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, zabalený spolu s faktúrov predávajúcemu. Po úspešnom odoslaní reklamačného emailu dostane kupujúci od predávajúceho potvrdenie prijatia reklamácie na email. Pri uplatnení záruky kupujúci kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie.
 7. Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe.
 8. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom: 29. novembra 2017